cherryvu

Vietnam

It's not converting from one language to another, it's creating the feeling that nothing is translated.

115 Kifejezés    0 Szójegyzék    0 Követő    26143 Viewers

cherryvu

Vietnam

It's not converting from one language to another, it's creating the feeling that nothing is translated.

115 Kifejezés    0 Szójegyzék    0 Követő    26143 Viewers

cherryvu's Terms

sự giữ chân nhân viên

Business services; Human resources

các chính sách và hành động thực tiễn của công ty được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu đa dạng của người lao động , và tạo ra một môi trường khuyến khích nhân viên ở lại làm việc ...

lịch nguồn tài nguyên

Business services; Project management

Một lịch của ngày làm việc và ngày không làm việc xác định những ngày mà mỗi nguồn lực cụ thể là nhàn rỗi hoặc có thể hoạt động. Thường định nghĩa ngày lễ cụ thể và thời gian sẵn ...

quản lí hiệu suất

Business services; Human resources

Đây là một quá trình xác định, đánh giá và phát triển hiệu suất làm việc của nhân viên trong một tổ chức, để các mục tiêu của tổ chức đạt được có hiệu quả hơn và được nhân viên ...

Viewers(26143) View all

Követő(0) View all

cherryvu doesn't have any followers yet.

Following(0) View all

cherryvu is not following any users.